แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา

แสดงรายการ 81 - 100 จาก 191 รายการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางพัฒนบริหารศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ พัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของสถาบัน และเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้าน พัฒนบริหารศาสตร์ ใน ๑๒ กลุ่มสาขาวิชา ของคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ
posted: 21-03-2559, views: 3
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   จาก 10 หน้าแสดง รายการ