แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ประวัติความเป็นมา

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้มีผลงานวิจัยและสามารถเผยแพร่ได้อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้มีการบริการวิชาการแก่บุคลากรภายนอกของสถาบันฯ เพื่อให้บุคลากรภายใน สามารถนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเพื่อเป็นศูนย์กลาง รวบรวมแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิชาการและเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายอาชีพ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ

 
 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ตั้งอยู่ที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2704, 2752
โทรสาร 0-2763-2754 E-mail: research@tni.ac.th Website:research.tni.ac.th   
posted: 25-11-2553, views: 10,113