แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ

  ตามที่ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่สนใจ นั้น

  บัดนี้ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 2 สาขา ได้ดำเนอนการเผยแพร่ ถึงปีที่ 9 ฉบับที่ 18 ประจำเกือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 กำลังก้่วเข้าสู่ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 ประจำเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2561 โดยวารสารของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 สาขา อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นค้วาและการอ้างอิง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งนี้สามาร Download บทความวิจัยจาดวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 2 สาขาได้ที่ 

   1. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

        https://www.tci-thaijo.org/index.php/swurd/issue/archive

   2. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

        https://www.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/issue/archive

   ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเปิดรับบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ สำหรับผู้สนใจประสงค์จะส่งบทความ สามารถศึกษารายละเอียดการส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร ได้ที่ http://pubcenter.swu.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศศิกรานต์ โลกานิล โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11091 

posted: 17-01-2561, views: 14


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด