แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561

  ด้วยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5 (The 5th SAUNIC 2018 SAU National Interdisciplinary Conference 2018) ในวันศุกร์ที่ 22 และวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการแก่นักวิจัยและผู้สนใจ ภายใต้กรอบแนวคิด "นวัตกรรมวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Innovation Research for Sustainable Development"

  ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อของบทความวิจัย/วิชาการ ผ่านระบบ EasyChair ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://saunic2018.sau.ac.th

posted: 23-01-2561, views: 7


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด