แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนันสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 "วิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ สานสู่ความสำเร็จของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) และ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้นำกระบวนการวิจัยมาค้นคว้าในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา

   ผู้ที่สนใจสามารถสสมัครเข้าร่วมการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ http://research.srru.ac.th/nacp2018 

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

posted: 07-02-2561, views: 4


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด