แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 'นอร์ทเทิร์นวิจัย' ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

   ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยนครราชสีมา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 "นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและสร้างสรรค์นำไปสู่การใช้ประโยชน์รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณะ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งบทความที่ผ่านการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ตรงตามสาขาวิชานั้นๆ จะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสืบเนื่องจากการประชมุวาการระดับชาติ และตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น พร้อมนำวารสารเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Citation Index: TCI ต่อไป

   ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.northern.ac.th/conference2017.php หากต้องการสอบถามข้อมูลการนำเสนอผลงานจัดการประชุมวิชาการเพิ่มเติม โทร. 055-517488 ต่อ 808 หรือ e-mail: research.northern@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม Click 

posted: 07-02-2561, views: 2


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด