แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561

   ด้วยสำนักวิจัย สถาบันนัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Development Administration towards Sustainable Development"  วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-17.00 น. ณ หอเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางพัฒนบริหารศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ใน 12 กลุ่มสาขาวิชา ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ 

   ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://conference.nida.ac.th หัวข้อลงทะเบียน online ภายในวันที่ 27 มีนนาคม 2561 สอบถามเพื่อเติมได้ที่ หมายเลข 02-727-3300 , 02-727-3312

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

posted: 08-02-2561, views: 19


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด