แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

    ด้วย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยายการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปกร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายและจัดโครงการเครือข่ายศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ "การบริหารการปกครองของภูมิภาค รัฐ ชุมชน ท้องถิ่นในการขับเคลื่อประเทศสู่ยุค Thailand 4.0" ขึ้น ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและการวิจัย โดยมุ่งหวังผลิตและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในวารสารวิชการและในที่ประชุมวิชาการ เพื่อให้ได้มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทั้ง 6 สถาบัน 

   ผู้ที่สนใจสามารุลงทะเบียเข้าร่วมประชุม และส่งบทความสิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ E-mail: pamsacademic@gmail.com สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ms.su.ac.th ..

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

posted: 08-02-2561, views: 22


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด