แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน 'วันนักประดิษฐ์' ประจำปี 2562

     ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ได้กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันนักประดิษฐ์” เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และสังคมส่วนรวมได้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
     ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” มาแล้ว เป็นครั้งที่ 20 ซึ่งในปีพุทธศักราช 2562 จะถือเป็นการจัดงาน ครั้งที่ 21 เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม พร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติ ต่างๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย”

     โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย

    1. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

    2. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน

    3. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

    4. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

    5. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

    6. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและภูมิปัญญาไทย

    7. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก>>>

posted: 20-09-2561, views: 15


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด