แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 เปิดรับข้อเสนอผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) โดยรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 platform ดังนี้
 
1) การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
 
นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRMS ได้ ระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562 โดยเสนอผ่านระบบเท่านั้น ไม่ต้องส่งเอกสาร (Hard Copy) https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2259  

 

 

 

 

posted: 27-11-2562, views: 22


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด