แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
 

ขอบเขตการสนับสนุน

การวิจัยที่จะสร้างองค์ความรู้สำหรับการเตรียมความพร้อมของสังคมให้มีการป้องกัน ปรับตัวให้สามารถตอบสนองต่อภาวะวิกฤตอย่างเหมาะสมและสำหรับการวางแผนรองรับภาวะวิกฤตที่เกิดจากโรคระบาดใหญ่ในอนาคต

ลุ่มเป้าหมายผู้เสนอขอทุน
นักวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศ
(ทั้งนี้ผู้ร่วมวิจัยอาจเป็นนักศึกษาทั้งระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แต่ไม่ใช่เป็นการร่วมดำเนินงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเขียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา)

ระยะเวลาการสนับสนุน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

งบประมาณ
งบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี (ไม่สนับสนุนงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การตั้งศูนย์ และการลงทุนครุภัณฑ์ขนาดใหญ่)


ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 24 สิงหาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563
ประกาศผล: ภายในเดือนมกราคม 2564 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nxpo.or.th/B/covid19-fund-social-and-humantity/

 

 

 

posted: 15-09-2563, views: 0


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด