แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint ResearchProgram ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง “การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจาก การระบาดของโควิด 19 (Countermeasures for COVID-19 in Non-medical” Research)

 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีโอกาสพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การป้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของของโควิด 19 โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากประเทศสมาชิก e-ASIA จะสามารถนำไปสู่การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างความสมดุล ระหว่างการป้องกันการระบาด และการแก้ไขปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี หรือแสวงหาแนวทางในการควบคุมโควิด 19 ตลอดจนการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เป็นต้น 
 
การวิจัยเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research” เช่น 1) กำรวิจัยทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ 2) การวิจัยทางสังคม การสร้างพฤติกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ 3) วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 4) ธรณีวิทยา 5) วิศวกรรมศาสตร์ 6) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 7) การศึกษา 8) สังคมศาสตร์ 9) การวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 10 กันยายน 2563 – 22 ตุลาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nriis.in.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6315

posted: 15-09-2563, views: 0


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด