แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ค้นหา

แสดงรายการ 1 - 20 จาก 148 รายการ
รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารฮาลาลในประเทศไทย (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านการสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านคุณภาพการบริการ และปัจจัยเชิงสาเหตุด้านประเทศแหล่งกาเนิดของสินค้ากับปัจจัยเชิงสาเหตุด้านคุณค่าแบรนด์ (3) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุด้านการสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านคุณภาพการบริการ และปัจจัยเชิงสาเหตุด้านประเทศแหล่งกาเนิดของสินค้า และปัจจัยเชิงสาเหตุด้านคุณค่าแบรนด์ กับความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารฮาลาลในประเทศไทยของชาวต่างชาติ และ (4) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของร้านอาหารฮาลาลของไทย ให้เป็นที่น่าเชื่อถือและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวแบบฮาลาลในไทยมากยิ่งขึ้น
posted: 12-12-2562, views: 11
การวิจัยนี้ ใช้กรอบแนวคิดการบริหารแรงงานสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมองค์กรสุขภาวะ 8 ด้าน (ชาญวิทย์, 2556) คือ สุขภาพดีoนา้ ใจงาม ผ่อนคลาย หาความรู้ คุณธรรม ใช้เงินเป็น ครอบครัวดี และสังคมดี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาแนวคิดการบริหารแรงงานสัมพันธ์ และเปรียบเทียบกิจองค์กรสุขภาวะขององค์กรทุนไทย องค์กรร่วมทุนญี่ปุ่นหรือ องค์กรทุนญี่ปุ่น ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน มาตรฐาน และประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน กลุ่มตัวอย่างองค์กรไทย องค์กรร่วมทุนญี่ปุ่นหรือองค์กรทุนญี่ปุ่น ผลการวิจัยพบว่า (1) มีระบบการบริหารแรงงานสัมพันธ์ ครบทั้ง 8 ด้านไม่แตกต่าง และระบบการบริหารแรงงาน สัมพันธ์ ส่งผลอย่างมีนัยสา คัญ 0.05 ต่อ (1) ผลิตภาพเพิ่มขึ้น (2) ประสิทธิผล (3) ประสิทธิภาพ (4) อัตราการลาออก ลดลง
posted: 12-12-2562, views: 1
หน้า: 1 2 3 4 5 6   จาก 8 หน้าแสดง รายการ