วิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


วิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ของบุคลากรของสถาบัน โดยมีการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก และจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อ การผลิตผลงานวิจัย ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

นอกจากนี้ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ยังมุ่งเน้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคม และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ของประเทศไทย ผ่านการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และตีพิมพ์วารสารวิชาการชื่อ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: บริหารธุรกิจและภาษา ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

การส่งเสริมด้านวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

1. ด้านการวิจัย
มีการส่งเสริมการดำเนินการด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันให้มากขึ้น
- แหล่งทุนภายใน

 1. ปรับปรุงประกาศและหลักเกณฑ์การสนับสนุนงานวิจัยให้ชัดเจนและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
 2. กำหนดหัวข้องานวิจัยให้ชัดเจนและตอบโจทย์การพัฒนาของสถาบันและภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
 3. สร้างคู่มือและตัวอย่างในการขอทุนให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่

- แหล่งทุนภายนอก

 1. ส่งเสริมการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และหาแหล่งทุนภายนอกเพิ่มเติม
 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยลงทะเบียนในระบบ NRIIS ซึ่งเป็นแหล่งรวมทุนวิจัยของภาครัฐ ให้คำแนะนำ และให้การรับรองโครงการ
 3. สนับสนุนและประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมกับนักวิจัย
 4. ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลการเปิดรับทุนวิจัย โจทย์วิจัย อย่างต่อเนื่อง

2. ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
- ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

 1. สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 2. สนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 3. มีค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

- การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 1. งานประชุมวิชาการระดับชาติ (TNI Academic Conference - TNIAC) tniac.tni.ac.th
 2. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference on Business and Industrial Research - ICBIR) icbir.tni.ac.th

- การจัดทำวารสารวิชาการ

 1. วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล : Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT)
 2. วารสารบริหารธุรกิจและภาษา : Journal of Business Administration and Languages (JBAL)

3. ด้านการผลิตนวัตกรรม จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
- ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่

- ส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร

 1. มีการดำเนินการและเงินสนับสนุนการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรให้กับบุคลากรของสถาบัน
 2. มีเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่สามารถจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได้

4. ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
- จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน

- สนับสนุนโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

- ส่งเสริมการทำวิจัยที่เป็นการร่วมกันแบบสหสาขาวิชา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือร่วมกับนักวิจัยภายนอกติดต่อ

วิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร.0-2763-2600 ต่อ 2752, 2704

Email : research@tni.ac.th