[ RES20220003 ] ....

ผู้วิจัย : อาริสา จิระเวชถาวร

อีเมล : arisa@tni.ac.th

2566 | ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

23-Feb-2022
[ 1906/A002 ] แนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ

ผู้วิจัย : ดวงดาว โยชิดะ

อีเมล : duangdao@tni.ac.th

2562 | สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)

19-May-2022

[ 1903/A015 ] การพัฒนาถ่านชีวภาพจากกากปาล์ม

ผู้วิจัย : จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์

อีเมล : jintawat@tni.ac.th

2561 | ไม่สังกัดหลักสูตร

29-Jun-2022

ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ หน้า 1 จาก 6 หน้า