ห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปีที่ก่อตั้ง ห้องปฏิบัติการวิจัย Research Fields
2554 ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics Systems Research Laboratory - IES) Intelligent System, CMOS LSI Chaotic System, Wireless Sensor and Control Systems
2554 ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Research Laboratory – FCL) PEFC Modeling and Simulation, Electric Vehicles, Energy Policy, Biomechanical Modeling
2557 ห้องปฏิบัติการวิจัยกระบวนการวัสดุขั้นสูง (Advanced Material Processing Research Laboratory – AMP) Biocoke (Bio-Solid Fuel), Porous Materials, Composite Materials, Wastewater Treatment
2557 ห้องปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์ประยุกต์และกลศาสตร์ (Applied Mathematics and Mechanics Research Laboratory – AMM) Theoretical and Computational Analysisof Solids, Fluid, and Heat Transfer Mathematical Modelling
2557 ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า และพลังงานแม่เหล็กขั้นสูง (Advanced Magnetics and Motor Drive Research Laboratory – AMDRL) Electric Motor Drive, Power Electronics, Renewable Energy and Electromagnetics
2558 ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหการเชิงประยุกต์ (Advanced Industrial Engineering & Technology Research Laboratory - AIE&T) Automation Manufacturing, Precision Measurement, Process Design by Simulation, TPM, TPS, TQM
2558 ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงพลวัตเพื่อวิชาการทางไฟฟ้าและแม่เหล็กขั้นสูง (Dynamic Research Laboratory for Electricity and Advanced Magnetism – DREAM) Applied Advanced Electromagnetism (Medical Engineering, Power Electronics and Electric Drives)
2559 ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตขั้นสูง (Advanced Design and Manufacturing Technology Research Laboratory – ADMT) Machine Tool Accuracy, Virtual Machining, Mold and Die, Materials Engineering
2560 ห้องปฎิบัติการวิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยี (Computer Engineering, Robotics and Technology Research Laboratory – CERT) Internet of Things, Artificial Intelligence, Machine Learning and Robotics

ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีที่ก่อตั้ง ห้องปฏิบัติการวิจัย Research Fields
2560 ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาการข้อมูล (Data Science Research Laboratory – DSRL) Data Science, Data Mining, Data Analytics, Business Analysis, IOT - Internet of Thing, System and Application Development and Design, Hybrid-learning, E-commerce, E- Business Model, Information Technology Management Strategy, Hybrid Cloud Computing and Privacy
2562 ห้องปฏิบัติการวิจัยปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (AI-IoT) (Artificial Intelligence & Internet of Things Research Laboratory) Artificial Intelligence, Internet of Things, Wireless Sensor Network, High Speed Networks, Automation, Machine Learning, Big Data, Data Science, Data Analytics, Precision Agriculture

ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ

ปีที่ก่อตั้ง ห้องปฏิบัติการวิจัย Research Fields
2557 ห้องปฏิบัติการวิจัย Monodzukuri (Monodzukuri Research Center – MRC) Implementation of Toyota Production System in Thai Industry, Comparative Study of Automobile and Non- Automobile Industry, Development of Computer Simulation Instruction (CSI) Software for Kanban and Pull System Training Class, Application of digital Technology in TPS Manufacturing Simulation
2557 ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ (Center for Business Research and Service – CBRS) จัดฝึกอบรมสัมมนาและให้คำปรึกษาด้านบริหารธุรกิจแลการจัดการในหัวข้อ Toyota Production System (TPS), Enterprise Diagnosis & Business Plan (Shindan), Human Resource Management in Japanese Concept, Industrial & Technology Management, Monodzukuri Management

ห้องปฏิบัติการศูนย์ความเชี่ยวชาญและศูนย์บริการวิชาการระดับสถาบัน

ปีที่ก่อตั้ง ห้องปฏิบัติการวิจัย Research Fields
2560 ศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ (Center of Excellence in Intelligent Systems Integration - CoE-ISI) Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, Expert Systems, Big Data Analytics, Embedded Systems and Intelligent Electronics, Communication Networks, Cloud Computing and Storage, Intelligent Computer-Aided Instruction
2562 ศูนย์บริการวิชาการด้านการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ห้องปฏิบัติการจำลองการให้บริการผ่านเทคโนโลยี รวมถึงกระบวนการ วิธีการแปรรูปโดยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ IoT ในกระบวนการผลิต ระบบการลำเลียงวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป ระบบการจัดเก็บและระบบดิจิทัลด้านโลจิสติกส์ซัพพลายเชน ผ่านระบบอัตโนมัติ จัดอบรมสัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีนวัต กรรมการผลิตหรือธุรกิจโลจิสติกส์ และการวางระบบโปรแกรม Digital Lean Manufacturing Management Software ในสถานประกอบการ