[ CON20220002 ] การลดรอบเวลาในกระบวนการส่งมอบวัตถุดิบ กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ งานประชุมระดับชาติ

ผู้วิจัย : วุฒิพงษ์ ปะวะสาร

อีเมล : wuttipong@tni.ac.th

2564 | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)

19-May-2022


ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ หน้า 1 จาก 1 หน้า