หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย
สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ แผนกวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อีเมล research@tni.ac.th
โทร. 0-2763-2600 ต่อ 2752 หรือ 2704SHARE :