ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยภายนอก ปี พ.ศ. 2566

แหล่งทุนวิจัยภายนอกของไทยที่ผ่านมา
download >> ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยภายนอก ปี พ.ศ. 2564 - 2566

 

 แหล่งทุนวิจัยภายนอกของไทยล่าสุด

วันเปิดรับข้อเสนอ

วันปิดรับข้อเสนอ

สถานะ

ประเภททุน

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโครงการ

สาขา

01/11/2566

08/12/2566เปิดรับสมัคร
บพท.บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย "การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2567Linkสหสาขาวิชา

-

15/12/2566เปิดรับสมัคร
NRCT-NTสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล รอบที่ 2Linkเทคโนโลยีสารสนเทศ

01/11/2566

15/12/2566

เปิดรับสมัคร

วช.

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

Link

สหสาขาวิชา

-

15/12/2566

เปิดรับสมัคร

NIA

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ "Mandatory Innovation Business Platform" วงเงินสนับสนุนโครงการสูงสุด 5,000,000 บาท
Link

สหสาขาวิชา

-

28/12/2566

เปิดรับสมัคร

วช.

ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567

Link

สหสาขาวิชา

-

29/12/2566

เปิดรับสมัคร

NIA

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมเพื่อรับทุนสนับสนุนรายภูมิภาค "Regional Innovation Business Platform"

วงเงินสนับสนุนโครงการสูงสุด 1,500,000 บาท

Link

สหสาขาวิชาSHARE :