ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ

อ. ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

   ที่มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Finite Element Analysis and Experimental Investigation of the Mechanical Performance of a Full-Body Composite Monocoque Chassis for a Racecar” ในวารสาร SAE Technical Papers ปี 2021 ระดับควอไทล์ที่ 2 (Q2)
SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง