KOTODZUKURI

กลุ่มวิจัยและความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมรูปแบบธุรกิจใหม่และความคิดสร้างสรรค์
(New Business Model & Creativity; nBM&C)
กลุ่มวิจัยและความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมรูปแบบธุรกิจใหม่และความคิดสร้างสรรค์ (New Business Model & Creativity; nBM&C) จากคณะบริหารธุรกิจ

เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นส่งเสริมรูปแบบธุรกิจใหม่และความคิดสร้างสรรค์ ผลิตงานวิจัยด้านการจัดการและพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ, Digital Marketing, Green Marketing, Service Marketing, การจัดการตลาด-ธุรกิจระหว่างประเทศ มี ผศ. ดร.ธันยมัย เจียรกุล เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย

ตัวอย่างผลงานวิจัยSHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง