กลุ่มงานวิจัยกระบวนการวัสดุขั้นสูง (AMP)Download Poster >> AMP Biocoke

กลุ่มงานวิจัยกระบวนการวัสดุขั้นสูง (AMP) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน Biocoke (Bio-solid Fuel) Technology,
Porous Carbon and Nanoporous Materials, Composite Materials, Lithium-ion Batteries Evaluation, Synchrotron X-ray Techniques, Carbon Fiber Reinforced Materials, Shape Memory Alloys

มี ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย

ตัวอย่างผลงานวิจัยSHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง