ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1
   จากการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ได้พิจารณาให้ปรับเลื่อนกลุ่มคุณภาพของวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (TNI Journal of Engineering and Technology) จากเดิมกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ 1

    โดยมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2567

   หากสนใจส่งบทความเข้าร่วมการพิจารณา ขณะนี้กำลังเปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์  > https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal/index


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองบรรณาธิการวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
journaleng@tni.ac.th
โทร. 02-763-2600 ต่อ 2704 หรือ 2752


ตรวจสอบข้อมูลวารสารได้ที่SHARE :