ห้องปฏิบัติการวิจัยปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, AI-IoT®

อรรณพ หมั่นสกุล, ศรำยุทธ นนท์ศิริ, ประมุข บุญเสี่ยง, กำนดำ ทิวัฑฒำนนท์
และ Ferdin Joe John Joseph
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Emial: annop@tni.ac.th, sarayut@tni.ac.th, pramuk@tni.ac.th, kanda@tni.ac.th and ferdin@tni.ac.th

ดู Poster >>   Poster File SHARE :