งานประชุมสหวิทยาการระดับชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 9

(TNIAC2023)กำหนดการ

หมดเขตการรับบทความ
31 มกราคม 2566
แจ้งผลการประเมินบทความ
28 กุมภาพันธ์ 2566
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับ
24 มีนาคม 2566
ลงทะเบียนล่วงหน้า
27 มกราคม - 24 มีนาคม 2566
ลงทะเบียนปกติ
25 มีนาคม - 7 เมษายน 2566
วันจัดงานประชุมวิชาการ
18 - 19 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://tniac.tni.ac.th/
ติดต่อสอบถาม : อีเมล tniac@tni.ac.th และ โทรศัพท์ 0-2
763-2700 ต่อ 2752, 2704SHARE :