ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ. พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์

อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา
  ที่มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Implementing Task-Based Learning to Improve English Listening and Speaking Abilities of First Year Undergraduate Students ในวารสาร Res MilitarisVolume 12 No. 2 Summer-Autumn 2022 ระดับควอไทล์ที่ 4 (Q4)SHARE :