งานประชุมวิชาการระดับชาติ (TNI Academic Conference - TNIAC) และ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference on Business and Industrial Research - ICBIR) จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าเป็นงานประชุมวิชาการ ที่จัดร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือส.ส.ท. ซึ่งเป็นสมาคมวิชาการที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี มีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยคำหรือรูปแบบการนำเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ถือว่าเป็นการแผยแพร่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกอ.กำหนด เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565

ดูรายละเอียดการประชุมได้ที่ : https://tniac.tni.ac.th/ และ https://icbir.tni.ac.th/


SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง