อิทธิพลของความเชื่อมั่นไว้วางใจ และบุพปัจจัยที่มีต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV)

Pannathadh Chomchark and Pichit Ngamjarussrivichai

Faculty of Business Administration Thai-Nichi Institute of Technology

Email: pannathadh@tni.ac.th, pichit_n@tni.ac.thDownload Poster (PDF)SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง