แนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านปะอาว .เมือง จ. อุบลราชธานี
บนแนวคิด คันโคมะจิซทึคุริ

ดร. ดวงดาว โยชิดะ

ดู Poster >>   Poster File SHARE :