บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง


กรอบการวิจัย : การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและ นวัตกรรม
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้และเชื่อมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน

เปิดรับข้อเสนอ : ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 (ภายในเวลา 17.00 น. ผ่านระบบ NRIIS)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [LINK] 
SHARE :