แนวทางในการเตรียมพร้อมของธุรกิจเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจ SMEs ส่งออกอาหารแปรรูป เพื่อตอบสนองต่ออัตราภาษีก๊าซเรือนกระจกก่อนข้ามพรมแดนสำหรับสินค้านำเข้า (carbon border adjustment mechanism: CBAM)

ผศ. ดร.ธันยมัย เจียรกุล และ อ.ภัชริการ์ นวนทอง

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Email: tanyamai@tni.ac.th, phatcharika@tni.ac.thDownload Poster (PDF)SHARE :