บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย "การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)" ประจำปีงบประมาณ 2567


กรอบการวิจัย : การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All) ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็นพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น

เปิดรับข้อเสนอ : ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 15.00 น. ผ่านระบบ NRIIS

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [LINK]SHARE :