แผนกวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน

ที่มีบทความวิจัยตีพิมพ์ร่วมกับคณะวิจัยในประเทศ
ลงในวารสาร Journal of Simulation วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ระดับควอไทล์ที่ 2 (Q2)
ชื่อบทความ "A simulation-based modelling approach for a production line with nested-loop work sequences"

อ่านบทความได้ที่ : [LINK]SHARE :