ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุน

1) Digital Manpower

2) Digital Health

3) Digital Agriculture

4) Digital Technology

5) Digital Government & Infrastructure

6) Digital Agenda


เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ >> https://defund.onde.go.th

สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทร. 0-2142-7575SHARE :