ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วาดีเจริญ ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รับเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแสดงว่า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)​ ประจำปี 2563 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


        กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” เป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยในปีนี้เป็นปีที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในปีนี้จัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวนกว่า 300 ผลงานในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ “นิวนอร์มัล” จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


        การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาล และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้มีโรคอุบัติใหม่ การระบาดของโรคโควิด-19 อย่างแพร่หลายทั่วโลก เป็นโอกาสและความท้าทาย ที่ประชาคมวิจัยคนไทยได้รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ SHARE :