ประชาสัมพันธ์มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  เนื่องด้วยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหน่วยงานผู้รับทำการวิจัยฯ ที่เข้าข่ายการพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ แบบช่องทางด่วน (Fast Track) จึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการว่าจ้างหรือทำวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับผู้ประกอบการภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น ตามที่รัฐบาลได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

  โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรการข้างต้น จะต้องยื่นโครงการวิจัยฯ ต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อตรวจสอบและรับรองความเป็นงานวิจัยฯ ก่อนการใช้สิทธิ์ ซึ่งในปัจจุบันทาง สวทช. ได้กำหนดแนวทางการพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ แบบช่องทางด่วน (Fast Track) กรณีผู้ประกอบการเอกชนมีรายจ่ายการทำวิจัยฯ ที่จ่ายให้หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงกำไรที่คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยฯ ให้ความเห็นชอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น


ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม (IFS)
งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDI)

โทร: 0 2564 7000 ต่อ 1328–1332 และ 1631–1634
โทรสาร: 0 2564 7081
อีเมล: ifs-rdi@nstda.or.thSHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง