NECTEC Annual Conference and Exhibition 2021

Faculty of Engineering, Thai-Nichi Institute of Technology (TNI)


Download Poster >> NECTEC-ACE2021_eng


   เมื่อวันที่ 13-16 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564 (NECTEC-ACE2021) ขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า" ซึ่งปีนี้มุ่งเน้นด้าน "Digital Transformation for Sustainable Manufacturing and Services" โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้นำผลงานวิจัยร่วมนำเสนอในงานSHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง