ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ

รศ. ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์

อาจารย์ประจำและประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

   ที่มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “A Job-Shop Scheduling Problem with Bidirectional Circular Precedence Constraints” ในวารสาร Complexity, Volume 2021, Special Issue: Data-Enabled Intelligence in Complex Industrial Systems ระดับควอไทล์ที่ 1 (Q1)
SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง