ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ. บุษกร เหมมาชูเกียรติกุล

อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ที่มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “On Odd Average Harmonious Labeling of Graphs” ในวารสาร Applied Mathematics & Information Sciences, Volume 15, No. 2 ระดับควอไทล์ที่ 3 (Q3)SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง