ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ. ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม
   ที่มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Subjective assessment of thermal comfort by radiant cooling in a tropical hot humid climate” ในวารสาร Energy and Buildings, Volume 254, 1 January 2022 ระดับควอไทล์ที่ 1 (Q1)SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง