โครงงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2565
   สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาโครงงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  และ ยกระดับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ

เงื่อนไขการรับผลงานเข้าร่วมพิจารณา

- เป็นผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) หรือนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ที่คิดค้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเท่านั้น
- สามารถใช้ได้จริงในสถานประกอบกิจการ
- สามารถลดความเสี่ยงและ/หรือการประสบอันตรายจากการทำงานได้จริง
- ผลงานที่นำเสนอต้องไม่เคยผ่านการรับรางวัลที่ใดมาก่อน
- ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เกิน 3 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/tosh-promote/535-innovation-2565SHARE :