ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ. ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ที่มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Preparation of Biocoke from Palm Oil Residue” ในวารสาร Suranaree Journal of Science and Technology, Volume 28, No. 2 ระดับควอไทล์ที่ 4 (Q4)SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง