ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ

Asst. Prof. Dr.Ferdin Joe John Joseph

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก
   ที่มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Content Classification Tasks with Data Preprocessing Manifestations” ในวารสาร Webology, Volume 19, No. 1, 2022 ระดับควอไทล์ที่ 3 (Q3)SHARE :