ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
   ที่มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Structural design of a full-body composite monocoque chassis based on the type of carbon fiber fabrics ในวารสาร SAE Technical Papers ปี 2022 ระดับควอไทล์ที่ 2 (Q2)SHARE :