ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ

Asst. Prof. Dr.Ferdin Joe John Joseph

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก
   ที่มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Convolutional Neural Network Based Nutrient Deficiency Classification in Leaves of Elaeis guineensis Jacq ในวารสาร International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications, Volume 14, 2022 ระดับควอไทล์ที่ 4 (Q4)SHARE :