ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ

รศ. ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์

 รองคณบดีด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
และอาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ


   ที่มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “A Two-Level Metaheuristic for the Job-Shop Scheduling Problem with Multipurpose Machines” ในวารสาร Complexity, Volume 2022, Special Issue: Modeling, Simulation and Decision-Making of Complex Management Systems ระดับควอไทล์ที่ 1 (Q1)
SHARE :