ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ

Asst. Prof. Dr.Ferdin Joe John Joseph

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก
   ที่มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Time Series Forecast of Covid 19 Pandemic Using Auto Recurrent Linear Regression ในวารสาร Journal of Engineering Research, Online First – Articles ระดับควอไทล์ที่ 3 (Q3)SHARE :