KM ONLINE EXHIBITION 2022

คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)


   ประชาสัมพันธ์ KM ด้านการวิจัย ของคณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) เรื่อง การจัดการความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมบริหารธุรกิจแบบกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ


   โดยผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าชม KM ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ที่ >> Link KM บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึง 10 สิงหาคม 2565SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง