สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำวารสารวิชาการระดับชาติขึ้น 2 วารสาร วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และ วารสารบริหารธุรกิจและภาษา อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 กำหนดเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) เปิดรับบทความตลอดทั้งปี

โดยขณะนี้อยู่ในช่วงคิวตีพิมพ์เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) และ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)  ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสามารถนำไปใช้ประกอบการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการและสำเร็จการศึกษาได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองบรรณาธิการวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Tel.: 0-2763-2600 ต่อ 2704, 2752 หรือ 099-324-2211
FB: Research TNISHARE :