MONODZUKURI

กลุ่มวิจัยและความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมกระบวนการผลิตและโลจิสติกส์อัจฉริยะ
Innovative Manufacturing and Smart Logistics; iMSL


กลุ่มวิจัยและความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมกระบวนการผลิตและโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Innovative Manufacturing and Smart Logistics; iMSL)  จากคณะบริหารธุรกิจ

เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตและโลจิสติกส์อัจฉริยะ จากคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิจัยย่อย คือ 1) ด้านนวัตกรรมการผลิต 2) ด้านนวัตกรรมธุรกิจ 3) ด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะ มี ดร.เพ็ญพิมล วิไลรัตน์ เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย


ตัวอย่างผลงานวิจัยSHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง